• 1banner-naslovnica_slide.jpg
  • 2banner-naseogledalo_slide.jpg
  • 3banner_Gospa_slide.jpg
  • 4banner_ljubav.jpg
  • 5banner_blagoslovljen.jpg
  • 6banner-susretuasizu_slide.jpg
  • 7banner_kardinal_slide.jpg
  • 10banner-samost-unut_slide.jpg
  • 11banner_kakojedobro_slide.jpg
  • 12banner_slide_rad.jpg

Kvaternikova ulica 167, 10000 ZAGREB, HRVATSKA  Tel./fax: +385 1 37 36 524 • E-mail: samostan @ klarise-zg.hr

DEVETNICA SV. KLARI

Klara Ikona

~~~Gospa Fatimska~~~

Gospa Fatimskaj

DEVETNICA

Litanije svih svetih

 

Litanije svih svetih

 

U prosne dane uzimaju se cijele Litanije. Na svetkovinu Svih svetih, 1. 11. i Svih svetih Franjevačkoga reda, 29. 11., izostavlja se pokornički dio litanija.

 

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,
Duše Sveti, Bože,
Sveto Trojstvo, jedan Bože,

 

Sveta Marijo, moli (molite) za nas!                                                                          
Sveta Bogorodice,
Sveta Djevo djevica,
Sveti Mihaele, Gabrijele i Rafaele,
Svi sveti anđeli,

 

Sveti Abrahame,
Sveti Mojsije,
Sveti Ilija,
Sveti Josipe,
Sveti Ivane Krstitelju,
Svi sveti patrijarsi i proroci,

 

Sveti Petre i Pavle,
Sveti Andrija,
Sveti Ivane i Jakove,
Sveti Toma,
Sveti Mateju,
Svi sveti apostoli,

Sveti Luka,
Sveti Marko,
Sveti Barnaba,
Sveta Marijo Magdaleno,
Svi sveti učenici Gospodnji,

 

Sveti Stjepane,
Sveti Ignacije Antiohijski,
Sveti Polikarpe,
Sveti Justine,
Sveti Lovro,
Sveti Ciprijane,
Sveti Bonifacije,
Sveti Toma Beket,

*Sveti Berarde i Drugovi franjevački Prvomučenici,

*Sveti Danijele i Drugovi septanski mučenici,

*Sveti Nikola Taveliću i Drugovi mučenici,

Sveti Ivane Fišer i Toma Mor,

*Sveti Nikola Pick, Vilhalde i Drugovi gorkomski mučenici,
*Sveti Petre Krstitelju, Pavle Miki i Drugovi japanski mučenici,

*Sveti Ivane Jones i Ivane Wall,

*Sveti Fidele Sigmaringenski,
Sveti Izače Žog i Ivane Brebefski,
Sveti Petre Chanel,
Sveti Karlo Luanga,

*Sveti Maksimilijane Marija Kolbe,

Sveti Marko Križevčanine,

Svete Perpetuo i Felicito,

Sveta Agato,

Sveta Lucijo,
Sveta Janjo,

Sveta Katarino Aleksandrijska,
Sveta Marijo Goreti,

Svi sveti mučenici,

 

Sveti Leone i Grgure,
Sveti Ambrozije,
Sveti Jeronime,
Sveti Augustine,
Sveti Atanazije,
Sveti Bazilije i Grgure Nazijanski,

Sveti Ivane Zlatousti,
Sveti Martine,
Sveti Patriče,
Sveti Ćirile i Metode,
*Sveti Bonaventura,

*Sveti Benvenute,

*Sveti Ljudevite Tuluški,

Sveti Karlo Boromejski,
Sveti Franjo Saleški,
Sveti Pio Deseti,

 

Sveti Antune opate,
Sveti Benedikte,
Sveti Bernarde,
*Sveti naš Oče Franjo,

*Sveti Oče Dominiče,

*Sveti Antune Padovanski,
Sveti Toma Akvinski,

*Sveti Bernardine Sijenski,

*Sveti Ivane Kapistranski,

*Sveti Petre Regalate,

*Sveti Didače Alkalski,

*Sveti Jakove Markijski,
Sveti Franjo Ksaverski,

Sveti Ignacije Lojolski,

*Sveti Petre Alkantarski,

*Sveti Salvatore,

*Sveti Felikse Kantalicijski,

*Sveti Benedikte Moro,

Sveti Alojzije,

*Sveti Paškale Bajlonski,

*Sveti Serafine,

*Sveti Franjo Solanski,

*Sveti Josipe Leoniški,

*Sveti Lovro Brindizijski,
Sveti Vinko Paulski,

*Sveti Josipe Kupertinski,

*Sveti Karlo Secijski,

*Sveti Pacifiče,

*Sveti Ivane Josipe od Križa,

*Sveti Teofile,

*Sveti Franjo Antune Fasani,

*Sveti Krispine Viterbski,

*Sveti Leonarde Portomauricijski,

*Sveti Ignacije Lakonijski,

*Sveti Ivane Marija Vijaneju,

*Sveti Franjo Marija Kamporosijski,

*Sveti Ivane Bosko,

*Sveti Konrade Parcamski,

*Sveti Alberte Chmielowski,

*Sveti Leopolde Bogdane Mandiću,

Sveta Skolastiko,

*Sveta naša Majko Klaro,

*Sveta Janjo Asiška,

*Sveta Janjo Praška,

*Sveta Kunigundo

Sveta Katarino Sijenska,
*Sveta Brigito Švedska,

*Sveta Koleto Korbijska,

*Sveta Katarino Bolonjska,

*Sveta Eustohijo Kalafato,

*Sveta Beatrico da Silva,

*Sveta Ivano Valojska,

Sveta Terezijo Avilska,
Sveta Ružo Limska,

*Sveta Jacinto Marescotti,

Sveta Ivano Franciska de Chantal,

Sveta Margareto Marijo Alacoque,

*Sveta Veroniko Julijani,

Sveta Terezijo od Djeteta Isusa,

 

*Sveti Ferdinande Kastiljski,

*Sveti Ljudevite Deveti,

*Sveti Elzeare,

*Sveti Konrade Pjačentski,

*Sveti Roče,

Sveta Moniko,
*Sveta Elizabeto Ugarska,

*Sveta Ružo Viterbska,

*Sveta Margarito Kortonska,

*Sveta Elizabeto Portugalska,

*Sveta Anđelo Merici,

*Sveta Marijo Franciska,

Svi sveci i svetice Serafskoga Reda,

Svi sveci i svetice Božje,

 

Milostiv budi, oprosti nam Gospodine!

Milostiv budi, usliši nas, Gospodine!

 

Od svakoga zla, oslobodi nas Gospodine!
Od svakoga grijeha,
Od zasjeda vražjih,
Od srdžbe, mržnje i svake zle volje,
Od smrti vječne,
Po utjelovljenju svojem,
Po rođenju svojem,
Po krstu i svetom postu svojem,
Po križu i muci svojoj,
Po smrti i pokopu svojem,
Po svetom uskrsnuću svojem,
Po čudesnom uzašašću svojem,
Po poslanju Duha Svetoga,
Po slavnom dolasku svojem,

 

Ili:

Kriste, Sine Boga živoga, smiluj nam se!

Koji si na ovaj svijet došao,

Koji si na križu visio,

Koji si smrt radi nas primio,

Koji si u grobu ležao,

Koji si od mrtvih uskrsnuo,

Koji si na nebo uzašao,

Koji si Duha Svetoga apostolima poslao,

Koji sjediš o desnu Oca,

Koji ćeš doći suditi živima i mrtvima,

______________________________________

U neprosne dane Litanije mogu ovdje završiti ovako:

Kriste, čuj nas! Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas! Kriste, usliši nas!

 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!

 

Pomolimo se: Bože, koji si se udostojao obasjati svoju Crkvu čudesnim sjajem serafske svetosti, udijeli nam nasljedovati primjere mnoštva naše proslavljene braće i sestara, i postići u nebu vijenac pravednih. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

_______________________________________

 

Molbe za razne potrebe

 

Mi grešnici, Tebe molimo, usliši nas!

Da nam oprostiš,
Da se dostojiš na pravu pokoru nas privesti,
Da se dostojiš nas same u svetoj službi ohrabriti i očuvati,
Da sve dobrotvore naše vječnim dobrima nagradiš,
Da se dostojiš plodove zemlji dati i očuvati,

 

Ili:

 

Da nam oprostiš, Tebe molimo, usliši nas!

Da srca naša k nebeskim željama uzdigneš,

Da duše naše, naše braće, rođaka i dobrotvora od vječnoga prokletstva izbaviš,

Da se dostojiš svim vjernim mrtvima vječni pokoj darovati,

Da se dostojiš svijet od pošasti, glada i rata očuvati,

Da se dostojiš svim narodima mir i pravu slogu darovati,

 

Uvijek treba moliti:

 

Da se dostojiš svoju svetu Crkvu ravnati i uzdržati, Tebe molimo, usliši nas!
Da se dostojiš apostolskoga poglavicu i sve crkvene redove u svetoj vjeri sačuvati,
Da se dostojiš svima, koji u Krista vjeruju, jedinstvo podijeliti
Da se dostojiš sve ljude k svjetlu Evanđelja privesti,


Kriste, čuj nas! Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas! Kriste, usliši nas!

 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!

 

Pomolimo se: Bože, utočište i snago naša, prikloni se pobožnim molitvama svoje Crkve i daj da ono što vjerom molimo stvarno postignemo. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

 

Ili:

 

Bože, koji vidiš da mi zbog svoje slabosti propadamo, milosrdno nas na ljubav prema tvome imenu ponovno raspali po primjerima tvojih svetih. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

 

Psalam 70 (69)

 

Bože, spasi me,*

Gospodine, u pomoć mi pohitaj!

Nek se postide i smetu*

svi koji mi o glavi rade!

Nek odstupe i nek se posrame*

koji se nesreći mojoj raduju!

Nek uzmaknu u sramoti svojoj*

koji zlurado na me grohoću!

Neka kliču i nek se vesele u tebi*

svi koji tebe traže!

Neka govore svagda: Velik je Bog!*

svi koji spasenje tvoje ljube!

A bijedan sam ja i nevoljan,*

o Bože, u pomoć mi pohitaj!

Ti si pomoć moja i spasitelj;*

Gospodine, ne kasni!

Slava Ocu…

 

R. Spasi sluge svoje.

O. Bože moj, koji se ufaju u Tebe.

R. Budi nam, Gospodine, jaka tvrđa.

O. Protiv neprijatelja.

R. Ništa ne uspio neprijatelj protiv nas.

O. Ni sin bezakonja ne naudio nama.

R. Gospodine, ne učini nam po grijesima našim.

O. I ne vrati nam po krivicama našim.

R. Molimo za Papu našega I.

O. Gospodin ga sačuvao i poživio i blažena  

     učinio na zemlji, i ne dao ga na volju  

     neprijateljima njegovim.

R. Molimo za dobrotvore naše.

O. Dostoj se, Gospodine, sve, koji nam dobro

   čine, poradi imena svojega nagraditi životom

   vječnim. Amen.

R. Molimo za vjerne mrtve.

O. Pokoj vječni daruj im, Gospodine, i svjetlost

   vječna svijetlila im.

R. Počivali u miru.

O. Amen.

R. Za braću našu nenazočnu.

O. Spasi sluge svoje, Bože moj, koji se ufaju u Tebe.

R. Pošalji im, Gospodine, pomoć iz svetišta.

O. I brani ih sa Siona.

R. Gospodine, usliši molitvu moju.

O. I vapaj moj k Tebi da dođe.

 

Pomolimo se. Bože, komu je vlastito smilovati se vazda i oprostiti, primi molbu našu, da nas i sve sluge Tvoje, koje stežu okovi grijeha, milosrđe Tvoje dobrote milostivo odriješi.

Usliši, molimo, Gospodine, molbe onih, koji Te ponizno mole, i oprosti grijehe onima koji Ti se ispovijedaju, da nam zajedno oproštenje i mir dobrostivo udijeliš.

Neizrecivo milosrđe svoje, Gospodine, milostivo nam ukaži, da nas zajedno i od grijeha sviju odriješiš i od kazna, koje za njih zaslužujemo, izbaviš.

Bože, koga grijeh vrijeđa, a pokora ublažuje, pogledaj milostivo na ponizne molbe puka svojega i odvrati bičeve srdžbe svoje, koje za grijehe svoje zaslužujemo.

Svemogući vječni Bože, smiluj se sluzi svojemu Papi našemu I., upravljaj ga po svojoj milosti na putu spasenja vječnoga, da s pomoću Tvojom ono što je Tebi ugodno želi i svom jakošću izvrši.

Bože, od koga su svete želje, pravi savjeti i pravedna djela, daj slugama svojim onaj mir, koji svijet ne može dati, da i srca naša budu zapovijedima Tvojim poslušna, i sadašnja vremena, bez straha od neprijatelja, po Tvojoj zaštiti mirna. Užezi ognjem Duha Svetoga srce naše, Gospodine, da Tebi čistim tijelom služimo i neokaljanim srcem omilimo.

Bože, stvoritelju i otkupitelju sviju vjernih, dušama službenika i službenica svojih udijeli otpuštenje sviju grijeha, da oproštenje, koje su vazda željele, pobožnim molbama postignu.

Djela naša, molimo, Gospodine, milošću svojom preteci i pomoću prati, da svaka naša molitva i radnja s Tobom vazda počinje i, početa, da se s Tobom dovršuje.

Svemogući, vječni Bože, koji zajedno nad živima gospoduješ i nad mrtvima, i svima se smiluješ za koje unaprijed znaš, da će vjerom i djelom biti Tvoji, Tebe ponizno molimo, da oni, za koje odlučismo moliti, i koji ili još sada žive na svijetu, ili su se već preselili u vječnost, po zagovoru sviju svetih Tvojih oproštenje svih svojih grijeha milostivo zadobiju. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu duha Svetoga Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

 

R. Uslišio nas svemogući i milosrdni Gospodin.

I duše vjernih po milosrđu Božjem počivale u miru.

O. Amen.

~~~ČASOSLOV MUKE~~~

Franjin asoslov

Pisma Generalnih ministara

~~ KLARINA BAŠTINA~~

Klarina bastina

~FRANJEVAČKI IZVORI~

Franjevaki izvori

laudatoTV banner

OBNOVA SAMOSTANA

KUA-ruenje

 PODRŽITE NAS

Želite li donirati za izgradnju i obnovu našeg samostana stradalog u potresu, za obnovu crkve i za potrebe samostana, možete to učiniti skeniranjem

QR koda.

QR-kod-donacije

ZAŠTITNICA TELEVIZIJE

zatitnica televizije
Klarise Zagreb® ::: Design by Schima Web Studio